Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Στρατολογική Υπηρεσία : Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το 1997 (Περιοδεύον)Καλούνται οι στρατεύσιμοι κλάσεως 2018 (γεννηθέντες το 1997) ανεξαρτήτως τόπου εγγραφής στα
μητρώα αρρένων και εφόσον διαμένουν στην εδαφική περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου να προσέλθουν σε οποιαδήποτε Στρατολογική υπηρεσία ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για να καταθέσουν το Δελτίο Απογραφής
Ώρα προσέλευσης στην Υπηρεσία : 09:00-13:00 τις εργάσιμες ημέρες από 02 Ιανουαρίου 2015 μέχρι και 31 Μαρτίου 2015


1 Οι στρατεύσιμοι που διαμένουν σε δήμους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εκτός Μυτιλήνης, θα πρέπει να καταθέσουν τα Δελτία Απογραφής στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του τόπου διαμονής τους ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο Γραφείο της Στρατολογικής Υπηρεσίας Βορείου Αιγαίου από 02 Ιανουαρίου 2015 μέχρι και 31 Μαρτίου 2015

2 Κατά την Κατάθεση του Δελτίου Απογραφής οι στρατεύσιμοι πρέπει να προσκομίσουν φωτοτυπία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας. Εφόσον αυτή είναι νέου τύπου να προσκομίσουν ένα πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο να προκύπτει το Μητρώο Αρρένων του Δήμου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

3. Όσοι από τους στρατεύσιμους έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας να προσκομίσουν και ιατρική βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου.

4. Η Διεύθυνση της Στρατολογικής Υπηρεσίας Βορείου Αιγαίου είναι : Στρπδο Τχη (ΠΖ) «Κυριαζή» Παγανή Μυτιλήνης ΤΚ 81100 και το τηλέφωνο για πληροφορίες 2251352300-304

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου